Betalingsvoorwaarden:

•De patiënt kan zich niet aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.

•Afspraken die niet nagekomen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan die afspraak afgezegd te worden. De verzekeraar vergoedt een niet nagekomen afspraak niet. De fysiotherapeut behoudt zich het recht voor bij een niet nagekomen afspraak de patiënt zelf het verzuimtarief (100%) in rekening te brengen.

•De praktijk zal voor patiënten die bij verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben, de nota rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij sturen. Patiënten die bij andere maatschappijen zijn verzekerd, krijgen aan het eind van de maand de nota, die u dan zelf moet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. De eventuele verschillen in tarieven, zijn voor uw eigen rekening.

•Patiënten die niet voor Fysiotherapie verzekerd zijn dienen contant te betalen na iedere behandeling.

•De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

•Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt betaald, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

•Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 30 euro, alles exclusief omzetbelasting.
Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Chinese Kruiden
Register Fysiotherapeuten ingeschreven in KRF NL, Lid NVA

Oostergo 11  -  2716 AP  Zoetermeer  -  Telefoon: 079-3210286  -  info@fysiotherapiekranenburg.nl